Listopad 2010

Goodbye Lullaby

27. listopadu 2010 v 17:42

Avril v rozhovoru prozradila název svého čtrvtého alba. Název bude "Goodbye Lullaby" v překladu Sbohem ukolébavko.
Už jsem zvědavá na nové album, zajimalo by mě jestli chce Avril názvem alba něco řict, jestli tam třeba nebudou pomalé ukolébavé pisně... Kdo ví :) musíme si počkat

American Music Awards (21.11.2010)

22. listopadu 2010 v 16:11
Avril se dne 21.listopadu 2010 zúčastnila American Music Awards.
Zde máte fotky v HQ kvalitě :)

www.avrillavignecz.blog.cz


Rihanna "Cheers"

11. listopadu 2010 v 16:03
Zpěvačka Rihanna vydala svojí novou písničku s názvem "Cheers". Rihanna již dříve uvaděla, že ji Avril inspirovala a v její uvedené nové pisničce jsou úryvky z Avril písničky "Im with you"
Yeah,yeah-ah-ah-ah


Avril píše :)

10. listopadu 2010 v 18:51
Hey Everyone!

How's it going?? So... I just wanted to fill you guys in...I'm done with my 4th record!!! Well, actually I have been done for a year... and now my record company have finally decided to release it. OMG..How nice! Thanks guys.

I have been dying to get back out on the road and do what I love the most... PLAY MUSIC. I know you guys have been waiting for a long time.....and so have I, but not by choice. I have been sitting with this record for a year now. It's really special to me.  I have produced a couple tracks alone for the first time, written solo, with friends, I have pushed myself and I feel proud.   

 In saying all that, this has been a really difficult record for me to create and to release. Not only is this the most meaningful and special record I have written, it is sincere, honest and close to my heart. But for the first time I experienced a bunch of bureaucratic BS. People do their best work when they are doing what they want, love and is natural for them, not when you are forcing them to be something that they are not.

From the beginning of my career my message has always been to be yourself and stand up for what you believe in. Follow your heart.

My first single off this record is called: "What The Hell". This song is the least personal song to me off this album. It's a fun and funny anthem. It has a broad message about personal freedom. It is the most pop track on the record.

I am shooting the video in 2 weeks and it will be out in January. I have been extremely busy designing Abbey Dawn and taking the line internationally for the first time, establishing "The Avril Lavigne Foundation" and focusing on my personal happiness and health. Balance!

Love you guys!

xo Avril

Překlad (translate.google.cz neupravený)
Ahoj všichni! Jak to jde? Takže ... Jen jsem chtěl vyplnit kluci v. .. já jsem udělal s mým 4. rekord! No, vlastně jsem udělal pro rok ... a teď moje nahrávací společnost se nakonec rozhodl pro její uvolnění. OMG .. Jak milé! Díky hoši. Byl jsem touhou dostat zpátky na silnici a dělat to, co miluji nejvíce ... Přehrávání hudby. Vím, že kluci čekali na dlouhou dobu ..... a tak jsem, ale ne z vlastní vůle. Byl jsem s sedět tohoto záznamu za rok. Je to opravdu zvláštní pro mě. Mám pár skladeb produkoval sám poprvé, psaný sólo, s přáteli, jsem tlačil sám a já jsem hrdý. V tom, že všichni, to bylo opravdu těžké rekord pro mě vytvořit a uvolnit. Nejen že je to nejvýznamnější a zvláštní záznam jsem napsal, je to upřímný, čestný a blízký mému srdci. Ale poprvé jsem zažil spoustu byrokratických BS. Lidé co nejlepší práci, když oni dělají, co chtějí, a láska je pro ně přirozené, a ne, když jste nutit je, aby se něco, co nejsou. Od počátku své kariéry mé poselství vždy bylo být sám sebou a postavit se za to, co si myslíte, že dovnitř Následujte své srdce. Moje první singl z tohoto záznamu se nazývá: "Co to sakra". Tato píseň je nejméně osobní píseň mě toto album. Je to zábavné a legrační hymna. Má široké zprávu o osobní svobodu. To je nejvíce populární skladby na desce. Já jsem natáčení videa za 2 týdny a bude to v lednu. Byl jsem velmi zaneprázdněn projektování Abbey Dawn a při linky mezinárodně poprvé, kterým se stanoví "Avril Lavigne Foundation" a zaměřit se na mé osobní štěstí a zdraví. Bilance!
Vás rádi!
xo Avril


Abbey-Dawn.com Coming soon!

4. listopadu 2010 v 14:27
www.avrillavignecz.blog.cz
Stránky Avril značky Abbey Dawn se konečně trošku o krok posunuly a zveřejnili, že brzo budou stránky otevřeny s online mezinárodním obchodem. Můžem jen čekat co znamená "Coming soon!"